Search
Generic filters

אתר "קונדיטה" – תנאי השימוש באתר

1. כללי

1.1. אתר קונדיטה, co.il (להלן: “האתר“) מהווה פלטפורמה באמצעותה אופים ובתי עסק מפרסמים ומוכרים מוצרים כדוגמת עוגות, עוגיות וכדומה (להלן: “המוכרים” ו-“המוצרים“). תנאי השימוש להלן מסדירים את התנאים אשר בכפוף אליהם ניתנת לך הגולש באתר (להלן: “המשתמש“) על ידי מפעילת האתר (להלן: “החברה“) האפשרות להזמין דרך האתר את המוצרים המוצעים למכירה על ידי המוכרים.

1.2. למען הסר ספק יודגש, כי החברה אינה מייצרת, מוכרת או מספקת את המוצרים. החברה מעמידה לרשות המוכרים את האתר כפלטפורמה להצגת המוצרים והיא אינה זאת שמוכרת או מספקת את המוצרים. כל הזמנה היא עסקה הנעשית באופן ישיר בין המשתמש למוכר, ללא כל חבות או אחריות של החברה בדבר המוצר שנרכש. החברה אינה צד לעסקה שבין המוכרים ובין הקונים.

1.3. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באתר ו/או הזמנה ורכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הזמנה ורכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר“) מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: “המשתמש“) לתנאי שימוש אלה. המשתמש מצהיר ומאשר, כי קרא את תנאי השימוש בעיון וכי הוא מודע ומסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

1.4. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. השימוש באתר

2.1. השימוש באתר מותר רק למשתמשים בגירים (מעל גיל 18) וכשירים לביצוע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין או אינו זכאילבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס), או לתאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, המבקשים לרכוש מוצרים לצריכה פרטית ולא סיטונאית.

2.2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאים אלה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול ההזמנות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין.

3. הגבלת אחריות

3.1. החברה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין המוכרים לבין המשתמשים. לחברה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. החברה אינה אחראית לאמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים המוצגים באתר ואין לה את היכולת לוודא כי המוכרים ו/או המשתמשים סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.

3.2. החברה אינה מחוייבת בביצוע בדיקה מקדמית של המוכרים באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י המוכרים. על כן החברה אינה אחראית בדבר זהות המוכרים או התוכן והמידע המפורסמים על ידיהם באתר.

3.3. המשתמש מסכים בזאת במפורש, כי השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואינם אחראים לאספקתם.

3.4. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל טענה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש המעשה על ידו באתר ו/או במוצרים.

3.5. המוצרים באתר מוצגים באחריות המוכרים בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, תכולתם, טיבם, שמות המוכרים ועוד.

3.6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית/בניגוד לדין שהתבצעה על ידי המוכרים או על ידי מי מהמשתמשים באתר.

3.7. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. החברה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

3.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של החברה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו על ידי המשתמש בגין העסקה, וסך האחריות והחבות הכוללת של החברה הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש בגין מוצרים שרכש במשך החודשיים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתמש כנגד החברה.

4. ביצוע הזמנה באמצעות האתר

4.1. הזמנה באמצעות האתר היא מכירה במתכונת של מכירה רגילה במחירים המפורסמים מראש באתר. יובהר, כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בערוצי המכירה האחרים של המוכרים (זולים יותר או יקרים יותר).

4.2. במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכן ייתכן שגם פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח מבין האפשרויות הרלוונטיות למוצר הנרכש. לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה“). המשתמש מצהיר, כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים.

4.3. המשתמש מצהיר, כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.

4.4. במידה והתשלום בעסקה יתבצע ישירות למוכר, הרי שיובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהמוכר יקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.5. החברה תהיה רשאית לבטל כל הזמנה במקרה של חשש שזאת בוצעה בניגוד לתנאי שימוש אלה, או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד להוראות דין כלשהו החל על החברה, על המוכרים ועל המשתמש.

4.6. כל תשלומי המיסים החלים על המשתמש ועל המוכרים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, והחברה לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

4.7 מתן חשבונית וקבלה בגין המוצר הנרכש הינה באחריות המוכר.

5. הוראות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

5.1. מועד אספקת המוצרים ואזורים אליהם ניתן לקבל את המשלוח משתנים ממוכר למוכר וממוצר למוצר, ויהיו לגבי כל מוצר כמפורט בדף המידע של אותו המוצר. במקרים חריגים ייתכנו עיכובים במועדי האספקה. לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה לא ייחשב כהפרה מצד המוכר וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה או המוכר.

5.2. המוכר לא יהא אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיו”ב.

6. מסירת פרטים על ידי המשתמש

6.1. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. כמו כן, המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר תעודת זהות ובמקרים מסוימים גם פרטי כרטיס אשראי. המשתמש מאשר ומסכים, כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם. המשתמש רשאי לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.

6.2. מובהר, כי ככל שהמשתמש יבחר להצטרף לרשימת הדיוור של החברה ויבחר למסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בין היתר באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחבריה, ובין היתר באמצעות הודעות דוא”ל ו/או SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה.

6.3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת, כי ייתכן וכל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין.

6.4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, במכשיר הקצה של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” ממחשבו.

6.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.

7. החזרת מוצרים/ביטול עסקה

7.1. ביחס לכל מוצר, המשתמש יהא רשאי לבטל את ההזמנה טרם אספקתה בהתאם לתנאי הביטול הנקובים בדף של המוצר הרלוונטי ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו. הביטול חייב להיות בתיאום עם המוכר או האתר באמצעות מייל וקבלת אישור על קבלתו.

7.2. אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.

7.3. אם המשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרטי אשראי או ביצוע תשלום למוכר ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה ולכן ככזו שלא בוצעה.

7.4. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה או המוכרים באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.5. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

7.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר, בזמן המינימלי הנדרש למוכר לשם הכנת המוצר ובין אם בתיאורו.

7.7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

8. פעילות באתר

8.1. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

8.2. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים כאמור.

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של המוכרים באתר, לפי העניין.

9.2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב) בלא קבלת רשותם המפורשת של החברה או המוכר (לפי העניין) מראש ובכתב. יובהר ויודגש, כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

9.3. ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

9.4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלות החברה או המוכרים, לפי העניין.

9.5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

9.6 אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

10. שונות

10.1. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

10.2. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו, זאת למעט כלפי המוכרים באתר, ביחס להסכמות המשתמש כלפי האתר וכלפי המוכרים באתר.

10.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.4. החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

10.5. החברה עשויה להעניק מפעם לפעם קופונים ללקוחותיה, לרבות בעת ההרשמה לאתר, במסגרת מבצעים ספציפיים וכיו”ב, המעניקים הנחה או הטבה לרכישה באתר. מובהר, כי ניתן לממש קופון אחד במסגרת עסקה, אלא אם נכתב אחרת במפורש במסגרת הקופון.

10.6. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

10.7. החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת עליך בלבד.

10.8. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

10.9. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

10.10. תנאי שימוש אלה זה וכל סכסוך הקשור בהם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהם או הקשור אליהם או לשימוש באתר תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת”א-יפו.

התחברות

ברוכים הבאים :)

דילוג לתוכן