Search
Generic filters

מדיניות שמירה על פרטיות

התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר condita.co.il (להלן: “האתר“) והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו קונדיטה תשתמש במידע שיימסר על ידי הגולשים באתר או שייאסף על ידי קונדיטה בעת שימוש הגולשים באתר. תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

כללי

האתר מופעל על ידי קונדיטה ומספק שירותי סחר אלקטרוני וביצוע עסקאות מקוונות באינטרנט בתחום הקונדיטוריה, המאפים והקינוחים. קונדיטה מספקת פלטפורמה פרסומית לעסקי אפיה וקינוחים ביתיים (להלן: “בתי העסק“) המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים“) לקהל הרחב (להלן: “הקונים“).

מובהר, כי קונדיטה לא מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים אלא מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כפלטפורמה להצגת המוצרים בלבד. מסיבה זו, אין לראות בקונדיטה כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המוצרים, במישרין או בעקיפין. קונדיטה אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו”ב. מידע זה נמסר על ידך ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או בעת ביצוע רכישה. חלק מהמידע הוא מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים ממוכרים באתר, קונדיטה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. קונדיטה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר, כי ללא מילוי שדות אלה לא תוכל קונדיטה לספק את השירותים או להשלים את רכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של קונדיטה. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם, ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר או לרכוש מוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, לצרכים הבאים:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה, ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את קונדיטה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים המתאימים לך;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת ביקורך באתר;
 • קונדיטה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי קשר אחר מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה ו/או מוצרים או שירותים אחרים – בין מידע שקונדיטה תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל שלב אחר. תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה, לחדול מקבלת המידע האמור. קונדיטה לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אליך בדיוור ישיר;
 • לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר או המותרת על פי דין;
 • לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו.

המידע המשמש לצרכים האמורים לעיל לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת;

מסירת מידע לצד שלישי

קונדיטה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך;
 • במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין קונדיטה או בינך לבין צד שלישי שהציע את מוצריו באמצעות האתר;
 • אם תבצע או תנסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו;
 • אם קונדיטה תהיה מחויבת למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, בהתאם לכל דין, לרבות צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, או אם יומלץ לה לעשות כן עפ עצ עורכי דינה;
 • בכל מקרה שקונדיטה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו;
 • אם קונדיטה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את עיקר פעילותה או את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר של קונדיטה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עליך להיות מודע לכך שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכול למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

פרסומות של צדדים שלישיים

קונדיטה עשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולא ממחשביה של קונדיטה. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. כמו כן ייתכן ותתבקש, לבחירתך, למסור פרטים אישיים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies או בכל מידע אחר שיימסר או ייאסף במסגרת זו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של קונדיטה. מוצע, כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות. שמן של החברות המפרסמות יופיע בפרסומות עצמן. אם אינך רואה את שמה של החברה המפרסמת בפרסומת כלשהיא, אתה מוזמן לפנות דרך מנגנון צור הקשר באתר על מנת שנסייע לך לאתר את החברה המפרסמת ואת מדיניות הפרטיות שלה.

אבטחת מידע

באתר מיושמים כלים שמטרתם אבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי – מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במקרה שתרצה לפנות לקונדיטה בנושא, אנא עשה זאת באמצעות מנגנון צור הקשר באתר.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב, שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה כזה, תמחק קונדיטה את המידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לקונדיטה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי קונדיטה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

קונדיטה תהא רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תאריך עדכון אחרון: 01.07.2021

התחברות

ברוכים הבאים :)

דילוג לתוכן